Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

2. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

3. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

4. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

5. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

6. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?


    Yagi antena
    Spiralna antena
    Horizontalni dipol
    GP antena

7. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

8. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

9. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

10. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

2. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

3. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

4. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

5. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

6. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

7. Što je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

8. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

    Slovačke
    Norveške
    Danske
    Finske

9. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

10. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

11. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

12. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

13. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    3.5 MHz.
    50 MHz.
    136 MHz.
    27 MHz.

14. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

15. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

    nije ih potrebno spremati
    LOG-dnevnik rada postaje
    na Internet
    u arhiv radio kluba

16. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

    Podatak o smetnjama na opsegu.
    Poslan RS(T) raport.
    Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
    Ime odgovornog operatora.

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

18. Iz koje je države postaja OE5XX

    Slovačke
    Češke
    Austrije
    Finske

19. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

20. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima