Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

2. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

3. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

4. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

5. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviđena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

6. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

9. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

10. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

Operativni dio i propisi

1. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

2. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

3. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

4. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

    3.520-3.775 Mhz
    7.0-7.2 Mhz
    144-146 Mhz
    ne smije raditi na tom bandu

5. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

    Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
    U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
    Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

6. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

7. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

8. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

9. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

10. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

11. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

12. Što je HAM SPIRIT?

    Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
    Rakija
    Miris šunke.
    Miris pršuta.

13. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

14. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

15. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

16. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
    b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
    c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
    d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

17. Što je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

18. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

19. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

20. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA