Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

2. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

3. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviđena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

4. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

5. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

6. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

7. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

    a) 200Ω
    b) 100Ω
    c) 50Ω
    d) 25Ω

10. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

2. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

3. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    Metereološke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.

4. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

    a) samo u Europi
    b) da, smije se koristiti svuda
    c) samo u Americi
    d) ne, samo u UKV natjecanjima

5. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

6. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

7. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

8. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

9. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

    nadimkom
    imenom i prezimenom
    pozivnim znakom
    inicijalima vlasnika postaje

10. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

11. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

12. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

13. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

14. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

    a) Kanade
    b) Velike Britanije
    c) Australije
    d) Malte

15. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

16. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske

17. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

18. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

19. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

20. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

    a) 40m
    b) 80m
    c) 2m
    d) 30m