Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

2. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

3. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

4. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

5. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

7. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

8. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

9. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

10. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

    a) Novog Zelanda
    a) Luxemburga
    b) Bugarske
    d) Rumunjske

3. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

4. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    a) 5 godina
    b) 10 godina
    c) 20 godina
    d) sve dok se ne povuče

5. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

6. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

7. Vlasnik dozvole mora:

    upotrebljavati dva različita jezika
    raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
    odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

8. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

    dozvola za rad amaterske radijske postaje
    tehnička suglasnost za njenu uporabu
    nema uvjeta
    carinska deklaracija

9. Što je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

10. Iz koje je države postaja IN3ARG?

    Češke
    Italije
    Austrije
    Finske

11. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima

12. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

13. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

14. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podatke o prijemu QSL karte.
    Frekventni opseg.

15. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

16. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

18. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

    3.520-3.775 Mhz
    7.0-7.2 Mhz
    144-146 Mhz
    ne smije raditi na tom bandu

19. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

    Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
    Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
    Nikad.
    Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

20. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji