Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

2. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

3. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

4. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

5. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

6. Induktivitet zavojnice se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

7. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

8. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

9. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

10. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

Operativni dio i propisi

1. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

    HAMLET
    RXA
    SWL
    ANT

2. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

3. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

4. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz

6. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

7. Slovo O se na engleskom sriče kao:

    Juliet
    Osaka
    Oscar
    Osimo

8. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

9. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

10. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

11. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

12. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

13. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

14. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske

15. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555

16. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

    a) Slovenije
    b) Škotske
    c) Turske
    d) Japana

18. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

    a) 12 godina starosti
    b) 16 godina starosti
    c) 18 godina starosti
    d) 14 godina starosti

19. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku SP9KD?

    a) Portugala
    b) Nizozemske
    c) Poljske
    d) Čilea