Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

2. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

3. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

4. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

5. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Izrazom P=UI je određeno:

    a) koliki je fazni pomak na trošilu
    b) kolika je snaga na trošilu
    c) koliki je unutrašnji otpor izvora
    d) napon baterije

8. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

10. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) ne znam
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

2. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

3. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

4. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    a) 5 godina
    b) 10 godina
    c) 20 godina
    d) sve dok se ne povuče

5. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

6. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

7. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

    50 W
    80 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

8. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

    a) Novog Zelanda
    a) Luxemburga
    b) Bugarske
    d) Rumunjske

9. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

    a) Portugala
    b) Australije
    c) Poljske
    d) Nizozemske

10. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

    a) Kanade
    b) Velike Britanije
    c) Australije
    d) Malte

13. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Upotrebljeni frekventni opseg.
    Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Podaci o smetnjama.
    Primljeni raport.

14. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

    MEZ
    QTR
    UTC
    EST

15. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

16. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

17. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

18. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

19. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

20. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) DSB
    b) LSB
    c) USB
    d) SSB