Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

3. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

5. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

6. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

7. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

8. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

9. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

10. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

Operativni dio i propisi

1. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

    50 W
    80 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

2. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

    nadimkom
    imenom i prezimenom
    pozivnim znakom
    inicijalima vlasnika postaje

3. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

4. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

5. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

6. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

7. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

8. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između postaja
    b) promjenjivi signali
    c) koliko je sati
    d) točna frekvencija

9. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

10. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

11. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske

12. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

13. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

    a) 70 cm
    b) 174,000 MHz
    c) 6 m
    d) 433,675 MHz

14. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

15. Kratica Q-koda QRM znači:

    ometanje od strane drugih stanica
    frekvenciju odašiljanja
    snagu odašiljača
    točno vrijeme

16. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

    Slovačke
    Norveške
    Danske
    Finske

17. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

    a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
    b) skala za obračun udaljenosti postaja
    c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
    d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

18. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
    1 godinu nakon zadnjeg upisa;
    5 godina nakon zadnjeg upisa;
    6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

19. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

20. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555