Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

2. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

3. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    GP antena.
    Quad antena.
    Long wire antena.

4. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

5. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

6. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

7. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

8. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

2. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

3. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

4. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz

6. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

7. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

    50 W
    75 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

8. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    3510 kHz - 4000 kHz
    3525 kHz - 3875 kHz.
    3500 kHz - 3800 kHz.
    3520 kHz - 3775 kHz.

9. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

    Podatak o smetnjama na opsegu.
    Poslan RS(T) raport.
    Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
    Ime odgovornog operatora.

10. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

11. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

12. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

13. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

14. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

15. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

16. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

17. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

18. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

19. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

20. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika