Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

2. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

a) povećati se
b) smanjiti se
c) ostati isti
d) oscilirati

3. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

4. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

5. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

7. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

8. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
Å¡irokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

9. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

10. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

2. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

3. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

a) Mađarske
b) Slovačke
c) Finske
d) Austrije

5. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

6. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
Nikad.
Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

7. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN

8. Rad amaterske postaje može zabraniti:

a) radioamaterski klub
b) Hrvatski radioamaterski savez
c) lokalni organ vlasti
d) inspekcijska služba

9. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Poslan raport
Datum veze.
Upotrebljenu antenu.

10. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

11. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

a) da
b) ne
c) nisam siguran
d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

12. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

13. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

14. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

15. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

16. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

17. MAYDAY je:

međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

18. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

U natjecanjima.
Kad se pojavi rijetka DX postaja.
Kad se radi iz portabla.
Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

19. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

9A7A
9H2AG
CR1ARS
HR5CRO

20. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.