Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

3. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

5. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

6. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

7. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

9. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

10. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

2. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

3. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

4. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

5. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

6. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

7. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

8. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

9. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

10. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

11. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

12. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

13. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

14. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

15. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

16. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

opisno:dobro-loše
RST raportom
brojkom 1-5
skalom u decibelima

17. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

18. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

19. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta

20. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere