Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

3. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

4. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

5. Kratica CW označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

7. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

8. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

9. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

Operativni dio i propisi

1. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

3. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

4. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

5. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

6. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

7. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

8. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

9. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

10. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

11. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

12. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

13. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

a) Švicarske
b) Mađarske
c) Danske
d) Venezuele

14. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

a) Luksemburga
b) Engleske
c) Irske
d) Škotske

16. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

a) 5 godina
b) 10 godina
c) 20 godina
d) sve dok se ne povuče

17. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

18. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

19. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka

20. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje