Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

3. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

4. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

5. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

6. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

7. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

8. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

9. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

10. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

2. Izbaci uljeza.

JN85LE
KN12RT
12AB23
JO23CW

3. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

4. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

5. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

a) Luxemburga
b) Argentine
c) Latvije
d) Bugarske

6. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka

7. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

a) Danske
b) Finske
c) Austrije
d) Belgije

8. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

9. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

a) Mađarske
b) Slovačke
c) Finske
d) Austrije

10. Kratica Q-koda QRM znači:

ometanje od strane drugih stanica
frekvenciju odašiljanja
snagu odašiljača
točno vrijeme

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

a) Poljske
b) Švedske
c) Grčke
d) Vatikana

13. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

14. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

15. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

Opis radijske postaje.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podaci o vremenskim uvjetima.
Primljeni raport.

16. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

17. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

900 MHz
7 MHz
158 MHz
13 MHz

18. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

19. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

20. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina