Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

3. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

a) 0.01 A
b) 0.1 A
c) 1A
d) 10 A

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

5. Funkcija oscilatora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

6. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

U
R
L
H

7. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

8. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

9. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

10. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

Operativni dio i propisi

1. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

2. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

3. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) LSB
b) DSB
c) SSB
d) USB

4. Iz koje je države postaja OE5XX

Slovačke
Češke
Austrije
Finske

5. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između radiopostaja
b) koliko je sati
c) da li da prestanem s emitiranjem
d) promjenjivi signali

6. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

7. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

8. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

9. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

10. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

11. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

50 W
75 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

12. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta

13. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

14. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

15. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

16. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

17. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

18. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

a) Švedske
b) Slovenije
c) Sardinije
d) Grčke

20. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

432 MHz.
50 MHz
10 MHz
1.8 MHz