Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Izbaci uljeza:

a) Zener dioda
b) LED dioda
c) ispravljačka dioda
d) trioda

2. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

3. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

4. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

a) 0.01 A
b) 0.1 A
c) 1A
d) 10 A

5. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

6. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

7. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

8. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

9. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

10. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

Operativni dio i propisi

1. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

2. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

3. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

4. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

5. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

6. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

7. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

8. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

Slovačke
Rusije
Nizozemske
Poljske

9. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

10. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

11. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

12. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

13. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

QSP 145525
QSY 145525
QRB 145525
QRG 145525

14. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske

15. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

16. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

nadimkom
imenom i prezimenom
pozivnim znakom
inicijalima vlasnika postaje

17. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

18. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

19. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

20. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN