Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

2. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

3. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

U
R
L
H

4. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

5. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

7. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

8. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

10. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

2. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

3. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

4. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

a) samo u radno vrijeme
b) samo subotom i nedjeljom
c) u svako pogodno vrijeme
d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

5. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

6. Što znači kratica QSY?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite frekvenciju
d) promjenjiva jačina signala

7. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

8. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

Opis radijske postaje.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podaci o vremenskim uvjetima.
Primljeni raport.

9. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

Hrvatski radioamaterski savez
HRT.
Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
MUP

10. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

11. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

12. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

13. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala

14. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

9A7A
9H2AG
CR1ARS
HR5CRO

15. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

16. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

17. Vlasnik dozvole mora:

upotrebljavati dva različita jezika
raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

18. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Poslan raport
Datum veze.
Upotrebljenu antenu.

19. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

OH1DNO
DF2UU
OE6AAZ/P
9A/S57BBA

20. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama