Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

2. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

3. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

4. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

5. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

6. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

7. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

9. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

10. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

Operativni dio i propisi

1. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

2. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

a) Italije
b) Sardinije
c) Švedske
d) Mađarske

3. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

50 W
75 W
100W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

4. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) da
b) samo neradnim danom
c) samo u natjecanju
d) ne

5. Kratica Q-koda QRM znači:

ometanje od strane drugih stanica
frekvenciju odašiljanja
snagu odašiljača
točno vrijeme

6. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

7. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

Podatak o smetnjama na opsegu.
Poslan RS(T) raport.
Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
Ime odgovornog operatora.

8. Što znači kratia IARU?

a) Hrvatski radioamaterski savez
b) Međunarodni savez radioamatera
c) udruženje radioklubova
d) udruženje amatera Italije

9. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

10. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

11. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

a) samo na telegrafiji
b) da
c) ne
d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

12. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
1 godinu nakon zadnjeg upisa;
5 godina nakon zadnjeg upisa;
6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

13. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

14. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

a) 5 godina
b) 10 godina
c) 20 godina
d) sve dok se ne povuče

15. Što znači kartica QRP?

a) vaš ton nije čist (chirp)
b) smanjite snagu (mala snaga)
c) povećajte snagu (velika snaga)
d) koliko je sati?

16. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

17. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

OH1DNO
DF2UU
OE6AAZ/P
9A/S57BBA

18. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

9A7A
9H2AG
CR1ARS
HR5CRO

19. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

a) da
b) ne
c) nisam siguran
d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

20. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne