Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

2. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

4. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

5. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

a) 0.01 A
b) 0.1 A
c) 1A
d) 10 A

6. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

7. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

8. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

9. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

10. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

Operativni dio i propisi

1. Iz koje je države postaja OE5XX

Slovačke
Češke
Austrije
Finske

2. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

a) samo u radno vrijeme
b) samo subotom i nedjeljom
c) u svako pogodno vrijeme
d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

3. Na koliko vremenskih zona je podijeljen svijet?

12
18
64
24

4. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podatke o prijemu QSL karte.
Frekventni opseg.

5. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

6. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

7. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

8. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

a) da
b) samo u natjecanju
c) ne
d) samo ako nema smetnji

9. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

10. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) na običnom jeziku
b) na jeziku koji nije maternji jezik
c) nejasnim signalima
d) u Morseovom kodu

12. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

13. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

14. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

15. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

16. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

18. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

19. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

20. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

a) ako je udaljena više od 1000km
b) uvijek
c) ako je udaljena više od 300km
d) tu postaju ne smijemo zvati