Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

2. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

5. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

6. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

8. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

9. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

2. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

3. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

4. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

50 W
75 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

5. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

6. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

7. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

8. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

MEZ
QTR
UTC
EST

9. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Vrste rada.
Lokacija postaje.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

10. Vlasnik dozvole mora:

upotrebljavati dva različita jezika
raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

11. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

a) Švicarske
b) Mađarske
c) Danske
d) Venezuele

13. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske

14. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

15. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

50 W
80 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

16. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Primljeni raport.
Podaci o QRM-u tijekom veze.
Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

17. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

18. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

19. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

20. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo radnim danom
d) ne