Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

2. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

3. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

4. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

5. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

6. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

7. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

8. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

9. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

10. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

Operativni dio i propisi

1. Iz koje je države postaja OM5AA?

Iz Češke
Iz Slovačke
Iz Finske
Iz Austrije

2. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP

3. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

a) ako je udaljena više od 1000km
b) uvijek
c) ako je udaljena više od 300km
d) tu postaju ne smijemo zvati

4. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

a) nema pravila
b) od prefiksa i dodanih slova
c) od prefiksa i sufiksa
d) inicijala korisnika

5. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

6. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo radnim danom
d) ne

7. Što je HAM SPIRIT?

Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
Rakija
Miris šunke.
Miris pršuta.

8. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

Slovačke
Rusije
Nizozemske
Poljske

9. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) LSB
b) DSB
c) SSB
d) USB

10. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
c) 9A, dva slova i jedne znamenke
d) 9A i tri znamenke

11. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

a) kartica za identifikaciju radiopostaje
b) kartica za evidenciju održane veze
c) kartica za potvrdu održane veze
d) kartica dozvole za rad

12. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

13. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

14. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

15. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

16. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

OH1DNO
DF2UU
OE6AAZ/P
9A/S57BBA

17. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

18. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

19. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

20. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM