Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

2. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

3. Izbaci uljeza:

a) Zener dioda
b) LED dioda
c) ispravljačka dioda
d) trioda

4. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

6. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

7. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

8. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

9. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
Metereološke prilike.
Podatak o snazi vlastite postaje.

2. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
d) za rad telefonijom

3. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) ne znam
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

4. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podatke o prijemu QSL karte.
Frekventni opseg.

5. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

6. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

a) obavljati prijenos običnim jezikom
b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

7. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

a) samo neradnim danima
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

8. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

a) 7,5 MHz
b) 200m
c) 433,675 MHz
d) 50m

9. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

Hrvatski radioamaterski savez
HRT.
Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
MUP

10. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

a) Bugarske
b) Australije
c) Irske
d) Turske

12. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

13. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

14. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Ime korespodenta.
Vrijeme održane veze
Vrsta rada
Frekvencija/opseg

15. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

16. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

17. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

18. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

a) samo u Americi
b) ne, samo na KV natjecanjima
c) samo u Hrvatskoj
d) da, smije se koristiti svuda

19. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

20. Što je HAM SPIRIT?

Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
Rakija
Miris šunke.
Miris pršuta.