Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

3. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

4. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

5. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

6. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

8. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

9. Kratica CW označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

2. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

a) samo u radno vrijeme
b) samo subotom i nedjeljom
c) u svako pogodno vrijeme
d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

3. Što je CALL-BOOK?

a) priručnik za antene
b) adresar amatera
c) ne znam
d) dnevnik natjecanja

4. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
Metereološke prilike.
Podatak o snazi vlastite postaje.

5. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

6. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

7. Vlasnik dozvole mora:

upotrebljavati dva različita jezika
raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

8. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka

9. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

Opis radijske postaje.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podaci o vremenskim uvjetima.
Primljeni raport.

10. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

11. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između radiopostaja
b) koliko je sati
c) da li da prestanem s emitiranjem
d) promjenjivi signali

12. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

13. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

14. Što znači kratica 73?

a) poljubac
b) do ponovnog slušanja
c) radioamaterski pozdrav
d) duljina antene

15. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

16. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

a) Bugarske
b) Australije
c) Irske
d) Turske

18. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

samo A razreda
ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
A i P razreda
samo P razreda

19. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

20. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
b) skala za obračun udaljenosti postaja
c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja