Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

3. Kratica CW označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

4. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

a) povećati se
b) smanjiti se
c) ostati isti
d) oscilirati

5. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

6. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

7. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

8. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

9. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

2. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

a) nema pravila
b) od prefiksa i dodanih slova
c) od prefiksa i sufiksa
d) inicijala korisnika

3. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

3510 kHz - 4000 kHz
3525 kHz - 3875 kHz.
3500 kHz - 3800 kHz.
3520 kHz - 3775 kHz.

4. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

a) oni osobne prirode
b) oni nepristojnog sadržaja
c) oni koji unose zabunu
d) oni religiozne prirode

5. MAYDAY je:

međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

6. Kratica TX označava:

prijemnik
Vermont
odašiljač
težinu

7. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

8. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

9. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

Hrvatski radioamaterski savez
HRT.
Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
MUP

10. Što znači kratica DX?

a) poziv u natjecanju
b) poziv svima
c) daleka veza
d) veza u natjecanju

11. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

12. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

13. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

14. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

15. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski radioamateri HR
Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
Hrvatski radioamaterski savez HRS
Savez radioamatera Hrvatske

16. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

17. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

Podatak o smetnjama na opsegu.
Poslan RS(T) raport.
Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
Ime odgovornog operatora.

18. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

19. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Ime korespodenta.
Vrijeme održane veze
Vrsta rada
Frekvencija/opseg

20. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala