9A DIGITAL ACTIVITY CONTEST – 9A DAC

 

Organizator natjecanja
Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja digitalnih vrsta
rada (MGM) i povećanja aktivnosti na 144, 432 i 1296 MHz.
Sudionici
Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja
članica IARU-a.
Termin održavanja natjecanja
Termin svakog od 12 perioda je prva srijeda u mjesecu na 144 MHz, svaka druga srijeda u mjesecu na
432 MHz i svaka treća srijeda na 1296 MHz.
Vrijeme održavanja natjecanja
Od 17:00 do 21:00 UTC
Frekvencije
144 MHz: 144.174 MHz
432 MHz: 432.174 MHz
1296 MHz: 1296.174 MHz                                 
Kategorije:
- 9A stanice velika snaga
- 9A stanice mala snaga
- Strane stanice velika snaga
- Strane stanice mala snaga
Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u
zemlji sudionika natjecanja i operatorskim razredom.
Mala snaga: Snaga postaje ne smije prelaziti 100 W.
U natjecanju na 23 cm postoje samo kategorije domaće i strane stanice.
Općenito
Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala
na frekvencijskom opsegu (bez obzira na kategoriju). Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s
jedne radijske postaje.
Vrste rada
Dopuštena vrsta rada: FT8 i FT4. Obavezno je koristiti standardni FT8 ili FT4 mode, VHF Contest
mode je zabranjen! (zabranjeno je koristiti više simultanih signala na bandu kao Fox mode ili sl.).
Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita,
transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

KST chat
U natjecanjima je dozvoljena upotreba KST Chata u okviru ham spirita. Komisija ima pravo
diskvalificirati postaju koja krši pravila ponašanja na KST chatu.
Raporti
Tijekom natjecanja obvezna je razmjena pozivne oznake, raporta  i WW lokatora (npr. JN85)
Bodovanje
Sve veze boduju se po principu 1 veza = 1 bod, dok su veliki lokatori multiplikatori (JN65, JN75, …)
U rezultat se zbrajaju i uniqe veze.
Natjecateljski dnevnici i zbrojni list
Natjecateljski dnevnici vode se u ADIF obliku, posebno za svaki band. Naziv dnevnika treba biti:
pozivna oznaka.adi
Dostavljanje natjecateljskih dnevnika
Dnevnike natjecanja za 9A DAC contest treba dostavljati na slijedeću adresu:
UKV robot: www.hrvhf.net, rubrika Contest->Upload ADIF
Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 5 dana po održanome natjecanju (periodu).
Obrada dnevnika i objava rezultata
Dnevnik veza u ADIF formatu kopirati iz WSJT, MSHV ili sličnih programa i poslati na UKV robot, koji
će izdvojiti samo veze u terminu pojedinog perioda.
Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovorna je UKV komisija HRS-a.
Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od
dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.
Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim
pravilima UKV natjecanja HRS-a.
Sve sporne detalje rješavat će UKV komisija HRS-a, a drugostupanjske žalbe rješava Izvršni odbor
Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Obračun rezultata
Pobjednik svakog perioda natjecanja po kategorijama je onaj koji skupi najviše bodova. Natjecatelj
koji je osvojio najviše bodova dobiva 100% za prvo mjesto. Postoci za ostala mjesta računaju se u
odnosu na osvojene bodove prvaka.
Konačni rezultat
U konačni rezultat natjecanja ulazi zbroj postotaka svih perioda 9A Digital Activity Contesta na
svakom opsegu posebno po kategorijama.

U konačnom ukupnom plasmanu 9A DAC natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u
najmanje 3 (tri) perioda natjecanja na svakom opsegu, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje
van Hrvatske.
Za ukupni konačni plasman zbrajaju se postoci rezultata iz svih DAC natjecanja i svih kategorija (ulaze
postoci i HP i LP kategorije zajedno). U slučaju istog konačnog rezultata u prednosti je stanica iz LP
plasmana.
Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.
Nagrade natjecateljima
Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima po opsegu dodjeljuje se diploma u digitalnom obliku
za sva mjesta, a za prvo mjesto se dodjeljuje plaketa (HP i LP) i za domaće i za strane natjecatelje.
Za ostvarene rezultate u konačnom plasmanu 9A DAC natjecanja (ukupni rezultati sa svih opsega)
dodjeljuje se diploma u digitalnom obliku za ostvareni rezultat. Za ukupno prvo mjesto među
domaćim stanicama dodjeljuju se plakete.