Pravila UKV natjecanja za 9A Activity contest

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na UKV frekventnim područjima.

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 11 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od siječnja i zaključno sa studenim.

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 0700 do 1200 UTC, osim 6. perioda kada je od 0700 do 1500 UTC zbog preklapanja sa Alpe Adria UHF

Frekvencije

Natjecanje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz,  sukladno bandplanu IARU Regije 1.

Kategorije

Jedan operator - Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

A - Jedan operator velika snaga 144 MHz

B - Jedan operator mala snaga 144 MHz (izlazna snaga do 100W)

C - Jedan operator velika snaga 432 MHz

D - Jedan operator mala snaga 432 MHz (izlazna snaga do 100W)

E - Jedan operator velika snaga 1296 MHz

Više operatora - Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klupske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora.

F - Više operatora velika snaga 144 MHz

G - Više operatora mala snaga 144 MHz (izlazna snaga do 100W)

H - Više operatora velika snaga 432 MHz

I - Više operatora mala snaga 432 MHz (izlazna snaga do 100W)

J - Više operatora velika snaga 1296 MHz

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).  Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu bandplanu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod.

Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekvencijskom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik natjecanja i posebno označene, te obvezno bodovane s nula bodova.

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radiokluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, popis operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, komentar natjecanja, te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:

-UKV robot: www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI

Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je HRS-ov koordinator za 9A activity natjecanje.

Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a.

Sve sporne detalje, rješavat će Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Activity natjecanja na svakom bandu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja.

Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

Nagrade natjecateljima

  • Peharom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje iz Republike Hrvatske u svim kategorijama
  • Plaketom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje izvan Republike Hrvatske u svim kategorijama,
  • Plaketom i diplomom biti će nagrađena najbolje plasirana 9A postaja koja je radila u natjecanju isključivo FM vrstom rada, na 144 MHz, bez obzira na kategoriju.
  • Plaketom i diplomom bit će nagrađena najbolje plasirana 9A - YL postaja, na 144 MHz.

Za sve ostale detalje vrijede Opća pravila UKV natjecanja u organizaciji HRS-a

9A UKV manager                                               HRS UKV contest koordinator                                 

Petar Miličić, 9A6A                                               Krešo Bišćan, 9A2HM    

U Zagrebu, 15. 02. 2018.