Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

3. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

4. Izrazom P=UI je određeno:

    a) koliki je fazni pomak na trošilu
    b) kolika je snaga na trošilu
    c) koliki je unutrašnji otpor izvora
    d) napon baterije

5. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

6. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

9. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

10. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

Operativni dio i propisi

1. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    samo A razreda
    ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    A i P razreda
    samo P razreda

2. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

3. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

4. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

5. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

6. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

7. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

8. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

9. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

10. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

11. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

12. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

13. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

14. Prigodom popunjavanja dnevnika neće se:

    a) vrijeme pisati u UTC
    b) pisati olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) stavljati pozivni znak druge postaje
    d) ostavljati prazni redak

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

16. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

17. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

18. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

19. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

20. Označi područje kratkih valova:

    a) 150 kHz do 1 MHz
    b) 3 MHz do 30 MHz
    c) 144 MHz do 500 MHz
    d) 1 GHz i više