Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

3. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

    a) napon na svim otpornicima je isti
    b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
    c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
    d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

4. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

5. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

6. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Kratica CQ znači:

    moja pozicija je
    opći poziv
    vaš
    poruka

2. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

3. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

    50 W
    80 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

4. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

    Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
    U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
    Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

5. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

6. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Poslan raport
    Datum veze.
    Upotrebljenu antenu.

7. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

8. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

9. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

10. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

11. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

12. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

    a) Luxemburga
    b) Argentine
    c) Latvije
    d) Bugarske

14. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

15. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

16. Koje je značenje krative QRV?

    a) spreman sam
    b) nisam spreman
    c) promjenite frekvenciju
    d) prestajem s radom

17. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

18. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

19. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske