Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

2. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

3. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

4. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

5. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

6. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

7. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

8. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

10. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

Operativni dio i propisi

1. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

2. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

3. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

4. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

5. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    3510 kHz - 4000 kHz
    3525 kHz - 3875 kHz.
    3500 kHz - 3800 kHz.
    3520 kHz - 3775 kHz.

6. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

7. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

8. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

    75 W
    50 W
    100 W
    250 W

9. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

10. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

    a) Luksemburga
    b) Engleske
    c) Irske
    d) Škotske

11. Što znači kratica QSY?

    a) tko me je zvao?
    b) nemam ništa za vas
    c) promijenite frekvenciju odašiljanja
    d) atmosferske smetnje

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

13. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

14. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

15. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

    a) na svim područjima
    b) na 3,5 i 7 MHz
    c) na 14, 21 i 28 MHz
    d) ne znam

16. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

18. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

19. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske