Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

2. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

3. Funkcija oscilatora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

5. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

6. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

7. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

QSP 145525
QSY 145525
QRB 145525
QRG 145525

2. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

3. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

4. Vlasnik dozvole mora:

upotrebljavati dva različita jezika
raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

5. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

6. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

7. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

9
9A
A1
AKL

8. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

9. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

10. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski radioamateri HR
Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
Hrvatski radioamaterski savez HRS
Savez radioamatera Hrvatske

11. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

12. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

13. Što znači kratica DX?

a) poziv u natjecanju
b) poziv svima
c) daleka veza
d) veza u natjecanju

14. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

15. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

a) Čilea
b) Švicarske
c) Grčke
d) Portugala

16. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

17. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

a) Švedske
b) Slovenije
c) Sardinije
d) Grčke

18. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

19. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske

20. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

a) Perua
b) Japana
c) Albanije
d) Grčke