Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

2. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

3. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

5. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

6. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

7. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

8. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

10. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

Operativni dio i propisi

1. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

2. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

3. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

4. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

5. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

6. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

7. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

8. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

Slovačke
Rusije
Nizozemske
Poljske

9. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podatke o prijemu QSL karte.
Frekventni opseg.

10. Rad amaterske postaje može zabraniti:

a) radioamaterski klub
b) Hrvatski radioamaterski savez
c) lokalni organ vlasti
d) inspekcijska služba

11. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

12. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

13. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

14. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

15. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

a) Bugarske
b) Japana
c) Irske
d) Austrije

16. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

a) Mađarske
b) Slovačke
c) Finske
d) Austrije

17. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

18. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

19. Što znači kratica QRZ?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite rekvenciju
d) mjesto javljanja

20. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu