Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

2. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

3. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

4. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

5. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

9. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

10. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

Operativni dio i propisi

1. Slovo O se na engleskom sriče kao:

Juliet
Osaka
Oscar
Osimo

2. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

3. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

4. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

50 W
80 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

5. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

6. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

7. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

Svaki operator koji radi na postaji
Vlasnik radio postaje
Predsjednik ili tajnik radiokluba
Operatori A razreda

8. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski radioamateri HR
Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
Hrvatski radioamaterski savez HRS
Savez radioamatera Hrvatske

9. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

10. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između radiopostaja
b) koliko je sati
c) da li da prestanem s emitiranjem
d) promjenjivi signali

11. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

12. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

a) RTTY
b) ARQ
c) FONE
d) ATV

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

14. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

15. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

16. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

a) lokalno vrijeme
b) UTC
c) vrijeme koje je kod korespodenta
d) nema pravila

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) ne znam
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

18. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

19. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

20. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta