Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

2. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

3. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

4. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

5. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

6. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

7. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

9. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

2. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) na običnom jeziku
b) na jeziku koji nije maternji jezik
c) nejasnim signalima
d) u Morseovom kodu

3. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

4. Iz koje je države postaja IN3ARG?

Češke
Italije
Austrije
Finske

5. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

6. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

7. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala

8. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

9. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

10. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

a) Slovenije
b) Škotske
c) Turske
d) Japana

11. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

a) 7,5 MHz
b) 200m
c) 433,675 MHz
d) 50m

12. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

13. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

a) samo u Americi
b) ne, samo na KV natjecanjima
c) samo u Hrvatskoj
d) da, smije se koristiti svuda

14. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN

15. Što znači kratica QRT?

a) koliko je sati?
b) atmosferske smetnje
c) prestajem s radom
d) nemam ništa za vas

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

17. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

18. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

19. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

a) lokalno vrijeme
b) UTC
c) vrijeme koje je kod korespodenta
d) nema pravila

20. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu